top of page

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja w dniu 6 grudnia 2022 r.

Niniejsze Warunki (dalej „Warunki”) reguluje relacje Państwa z witrynami, https://cityraid.plhttps://bilet.cityraid.pl oraz https://graj.cityraid.pl (dalej „Witryna internetowa”) obsługiwanymi przez VšĮ „Sportinis interesas“ (zwanymi dalej „my”, „nas” lub „nasz(a)”).

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny internetowej.

Dostęp Państwa do Witryny internetowej i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających i innych osób, które odwiedzają Witrynę internetową i korzystają z niej.

Odwiedzając i korzystając z Witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którąkolwiek część Warunków, nie może korzystać z Witryny internetowej.

 

Zakupy

 

Jeśli chce Państwo zakupić jakiekolwiek produkty lub usługi za pośrednictwem naszej Witryny internetowej (dalej – „Zakupy”), możemy poprosić Państwo o podanie pewnych informacji w związku z Zakupami, w tym między innymi numeru karty kredytowej, terminu ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacji o wysyłce towarów.

 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (I) ma prawo ustawowe do korzystania z kart kredytowych lub innych metod płatności w celu dokonywania zakupów; oraz (II) informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, dokładne i kompletne.

Podając takie informacje, użytkownik przyznaje nam prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim w celu ułatwienia zakończenia procesu zakupu.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym, ale nie wyłącznie z powodu dostępności produktów lub usług, błędu w opisie produktów lub usług lub w cenie, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nielegalnej, nieautoryzowanej transakcji.

 

Dostępność, błędy i nieścisłości

 

Regularnie aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Witrynie internetowej. Ceny produktów i usług oferowanych na naszej stronie internetowej mogą być nieprawidłowe lub zawierać błędy w ich opisach, produkty i usługi mogą nie być w ogóle dostępne, a także może wystąpić opóźnienie w aktualizacji informacji na stronie internetowej i w reklamach na innych stronach internetowych.

 

Nie możemy gwarantować i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności wszystkich informacji, w tym cen, zdjęć produktów, ich specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji, poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Totalizatory i akcje promocyjne

Wszelkie konkursy, totalizatory i inne akcje promocyjne (dalej wszystkie akcje zwane łącznie „Akcje promocyjne”) organizowane w Witrynie internetowej podlegają zasadom odrębnym od niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik bierze udział w jakiejkolwiek Akcji promocyjnej, powinien zapoznać się z regułami mającymi do niej zastosowanie oraz z naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Akcji promocyjnej są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, obowiązują zasady Akcji promocyjnej.

Treść

Nasza Witryna internetowa umożliwia Państwu publikowanie, linkowanie, przechowywanie, udostępnianie i przekazywanie w inny sposób określonych informacji, materiałów tekstowych, graficznych, wizualnych lub innych (dalej – „Treść”). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści zamieszczane w naszej Witrynie, w tym za ich legalność, wiarygodność i aktualność.

Publikując Treści w Witrynie, użytkownik udziela nam prawa i licencji do korzystania, modyfikowania, wyświetlania, powielania i rozpowszechniania takich Treści w Witrynie i za jej pośrednictwem. Użytkownik może zachować wszelkie prawa do Treści, które publikuje, przesyła lub wyświetla w Witrynie lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę takich praw.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (I) Treści należą do niego (użytkownik jest ich właścicielem) lub ma prawo do korzystania z nich i udziela nam praw i licencji zgodnie z porządkiem ustalonym w niniejszych Warunkach; (II) publikowanie Treści w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem nie narusza żadnych praw do prywatności, upowszechniania, praw autorskich, umownych ani innych praw jakiejkolwiek osoby.

 

Konta

 

Tworząc u nas konto, użytkownik musi podać informacje, które są dokładne, kompletne i przez cały czas aktualne. Naruszenie tego wymogu zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik musi chronić hasło, używane do uzyskiwania dostępu do naszej Witryny lub do innych działań wymagających podania hasła, niezależnie od tego, czy hasło dotyczy naszej Witryny, czy usługi strony trzeciej.

 

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować nas, jeśli się dowie o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu jego konta.

Użytkownik w swojej nazwie użytkownika nie może używać nazwy innej osoby lub firmy, która może być używana zgodnie z prawem, znaku towarowego lub nazwy handlowej, która jest chroniona prawami innej osoby lub firmy, chyba że uzyska na to zgodę, ani nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita.

 

Własność intelektualna

Witryna i jej oryginalna treść (z wyłączeniem treści przesłanej przez użytkownika), właściwości i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością VšĮ „Sportinis interesas“ i jej licencjodawców. Witryna jest chroniona prawami autorskimi i innymi ustawami Litwy i innych krajów. Nasze znaki towarowe i tożsamość firmy (szata graficzna) nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami bez uprzedniej pisemnej zgody VšĮ „Sportinis interesas“.

 

Łącza do innych stron internetowych

 

Nasza strona internetowa zawiera łącza do stron internetowych i usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez VšĮ „Sportinis interesas“.

VšĮ „Sportinis interesas“ nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności, warunki i praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Użytkownik potwierdza i zgadza się z tym, że VšĮ „Sportinis interesas“ nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakąkolwiek stratę lub szkodę spowodowaną lub rzekomo spowodowaną przez korzystanie z (lub w oparciu o) takich treści, towarów lub usług, które można kupić lub uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem takich stron internetowych.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami użytkowania i warunkami korzystania z odwiedzanych witryn i usług stron trzecich.

 

Zamknienie konta

Możemy bez powiadomienia i bez ponoszenia przez nas odpowiedzialności natychmiast zawiesić lub zamknąć konto Państwa z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym w przypadku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków.

W przypadku rozwiązania umowy, prawo użytkownika do korzystania z Witryny natychmiast wygasa. Jeśli sam użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Witryny.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

W żadnym wypadku VšĮ „Sportinis interesas“ i jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym (bez ograniczeń) za utratę zysków, utratę danych, utratę użytkowania, utratę reputacji lub inne straty niematerialne wynikające z lub w związku z: 

(i) dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej, lub niemożności uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej; 

(ii) treści lub postępowania osób (stron) trzecich w Witrynie; (iv) nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmiany materiałów lub treści przesłanych przez użytkownika, niezależnie od tego, czy opiera się to na gwarancji, umowie lub innym naruszeniu obowiązków (w tym zaniedbaniu), lub na podstawie jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, nawet jeśli środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie nie były skuteczne w osiągnięciu ich podstawowego celu.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Użytkownik korzysta z Witryny internetowej na własne ryzyko. Witryna jest prezentowana w stanie bieżącym i w takiej formie, w jakiej jest dostępna. Witryna jest dostarczana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania czyichkolwiek praw lub nienaruszania przebiegu działania.

VšĮ „Sportinis interesas“, jej spółki zależne, filie i licencjodawcy nie gwarantują, że: (a) Witryna będzie funkcjonować bez zakłóceń, bezpiecznie i będzie dostępna w dowolnym określonym czasie lub miejscu; (b) wszystkie błędy i usterki zostaną naprawione; (c) Witryna internetowa będzie bezpieczna lub wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub (d) wyniki korzystania z Witryny spełnią wymagania Państwa.

 

Prawo właściwe

 

Niniejsze Warunki podlegają prawu litewskiemu bez względu na treść przepisów kolizyjnych. Jeśli nie skorzystamy z jakiegokolwiek prawa lub przepisu zawartego w Warunkach, nie będzie się uważać, że zrzekliśmy się takich praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem lub niemające zastosowania, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogliśmy zawrzeć z użytkownikiem w odniesieniu do Witryny.

 

 

Zmiany

 

Zastrzegamy sobie prawo, do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, podejmiemy próbę powiadomienia użytkownika co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych Warunków. To, co stanowi istotną modyfikację, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Dalsze korzystanie z Witryny po wejściu w życie takich zmian będzie podlegać wymogom zmienionych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmienione warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny internetowej.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem e-mail vip@cityraid.pl

bottom of page