top of page

Regulamin samochodowej gry miejskiej Cityraid

 1. Drużyna musi opłacić wpisowe, aby uczestniczyć w grze.

 2. Wszystkie zdjęcia muszą przedstawiać tę samą osobę z drużyny, chyba że zadanie wyraźnie stanowi inaczej. Zmiana uczestnika w drużynie jest możliwa tylko za zgodą organizatorów. Po zmianie członka drużyny nie można już przesyłać zdjęć z "poprzednią" osobą, a także należy zadbać o nowy przedmiot zadania zerowego, specjalnie dla waszej drużyny, który będziecie trzymać w rękach.

 3. W trakcie całej rozgrywki konieczne jest spełnienie głównego warunku gry w każdym zadaniu. Zazwyczaj polega on na sfotografowaniu członka drużyny z określonym przedmiotem lub wykonaniu określonego gestu. Gdy mowa o głównym warunku gry, zachęcamy do dokładnego przeczytania go, ponieważ niezrealizowanie go skutkuje brakiem punktów za jakiekolwiek zadanie.

 4. Organizatorzy oceniają tylko zdjęcia przesłane w systemie używanym podczas gry. Ocenianie zdjęć z telefonów komórkowych po zakończeniu gry nie jest możliwe. Należy pamiętać, że organizatorzy i oceniający nie mają możliwości ręcznego dodawania odpowiedzi dla drużyn, dlatego ważne jest odpowiednie przesłanie zdjęć i ich sprawdzenie.

 5. Podczas gry drużyny muszą przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego w danym kraju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki drogowe i/lub naruszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane przez uczestników. Bezpieczeństwo jest priorytetem!

 6. Zabrania się dotykania, niszczenia, łamania lub rozrywania obiektów gry.

 7. Nie wolno śledzić innych drużyn ani celowo powtarzać ich działań bez samodzielnego rozwiązania zadania przez swoją drużynę.

 8. Zakazane jest złośliwe przeszkadzanie innym drużynom w osiągnięciu dobrych wyników w grze. Warto pamiętać, że jesteśmy wspólnotą, a w trudnych sytuacjach powinniśmy sobie nawzajem pomagać.

 9. Zabrania się składanie reklamacji po zakończeniu gry bez uzasadnienia i tym samym zakłócanie pracy osób oceniających. Każda drużyna ma prawo do złożenia maksymalnie 2 reklamacji. Nie odpowiadamy na reklamacje przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub Facebooka. Reklamacje można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu gry, po zakończeniu gry do godziny 23.15.

 10. Drużyna, która zdobyła miejsce premiowane, otrzyma nagrodę w ciągu dwóch tygodni od zakończenia gry. Wszystkie nagrody zostaną dostarczone przez organizatorów na podstawie danych kontaktowych podanych przez drużyny podczas rejestracji.

 11. Ocena odpowiedzi drużyn nie podlega dyskusji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wyników w procesie odwoławczym, w zależności od decyzji podjętych podczas oceny i procedury odwoławczej. Dążymy zawsze do zachowania uczciwości i równości szans dla wszystkich graczy, co może skutkować wyjątkami w procesie oceny i wyników.

 12. Jeśli zadanie wymaga zrobienia zdjęcia obok określonego obiektu, zadanie jest uważane za wykonane tylko wtedy, gdy na zdjęciu widoczny jest rzeczywisty obiekt, a nie jego rysunek, zdjęcie, obraz obiektu z komputera lub telefonu, chyba że warunek zadania wyraźnie stanowi inaczej.

 13. Zadanie jest uważane za niewykonane, jeśli nie zostanie zrealizowane w pełni.

 14. Zakazane jest zakłócanie pracy systemów używanych przez organizatorów, stron i innych narzędzi wykorzystywanych podczas rozgrywki.

 15. Jeśli obiekt nie jest dostępny w czasie gry (np. został usunięty, przeniesiony w inne miejsce, uszkodzony), drużyna może zaznaczyć przycisk "MINA" w systemie gry obok opcji przesyłania odpowiedzi. Jeśli nikt z uczestników nie odnajdzie obiektu, zadanie zostanie uznane za zrealizowane dla wszystkich drużyn, które użyły przycisku "MINA". Jeśli obiekt jest uszkodzony, ocena zostanie dostosowana zgodnie z decyzją organizatorów i oceniających podczas gry. Nie możecie oznaczyć więcej niż 5 zadań jako min.

 16. Nie jest dozwolone, aby gracze z różnych drużyn jechali w tym samym samochodzie.

 17. Drużyna ma możliwość uzyskania bonusowych punktów za każdą niewykorzystaną minutę. Bonus czasowy dla drużyny jest liczony od momentu przesłania ostatniej odpowiedzi lub zdjęcia, oraz ich edytowania. Po ogłoszeniu wyników w ogólnym podsumowaniu gry zobaczysz, ile punktów przyznano za zatrzymanie czasu dla wszystkich drużyn, które brały udział w tej grze. Pamiętaj, że po zakończeniu gry, nie ma możliwości jej wznowienia.

 18. Każda drużyna, która zauważy potencjalne oszustwa lub naruszanie zasad gry przez inne drużyny, musi natychmiast poinformować organizatorów gry. Drużyny, które zostaną przyłapane na świadomym naruszaniu zasad gry, mogą zostać zdyskwalifikowane z gry, a także mogą dostać karę: zakaz uczestnictwa w zawodach podczas okresu ustalonego przez organizatorów w przyszłych grach organizowanych przez nas.

 19. Do systemu gry nie można przesyłać dodatkowo edytowanych zdjęć przy pomocy programów do edycji zdjęć. Wszystkie zdjęcia przesyłane do systemu gry muszą automatycznie zawierać metadane dodawane przez telefon komórkowy związane z informacjami o zdjęciu (obejmując, ale nie ograniczając się do lokalizacji wykonania zdjęcia, czasu wykonania zdjęcia, informacji o urządzeniu wykonującym zdjęcie itp.), z wyjątkiem sytuacji, gdy telefon komórkowy nie ma fabrycznej możliwości tego wykonania. Organizatorzy mają prawo do odrzucenia zdjęć bez metadanych w przypadku podejrzenia oszustwa lub naruszenia zasad.

 

W zależności od charakteru wykroczenia na uczestników mogą zostać nałożone następujące kary:

 • Negatywne ocenianie zadań;

 • Dyskwalifikacja;

 • Zakaz uczestnictwa w zawodach podczas okresu ustalonego przez organizatorów;

 • W przypadku naruszenia reguły nr 14 zastrzegamy sobie prawo do skierowania sprawy do organów ścigania w zależności od charakteru naruszenia.  

bottom of page